Mistra Carbon Exit

Programmet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.

Läs mer om programmet på Mistras hemsida.

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 56 Mkr
  • Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet
Händelser under året
  • Programmet har tagit fram en rapport som sammanfattar kommande satsningar i form av nio delar som bedöms vara centrala för omställningen mot ett fossilfritt Sverige. Hit hör fler typer av prissättningar på koldioxid, mer aktiva offentliga upphandlare, förnybart elsystem, självkörande fordon samt nya affärsmodeller.

  • Forskarna har bidragit till klimatpolitiska rådets arbete, bland annat har Åsa Löfgren som ingår i programmet varit ledamot i rådet.

stäng